• 0312 312 5758
  • Hamam Arkası Sk. No:19, Sakarya Mahallesi, 06230 Altındağ/Ankara

Makedonya Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

Beyaz Hareket Vakfı olarak girişimlerimiz ve Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu ile Balkan ve Türk Dünyası Vakfı’nın katkılarıyla, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumunun ev sahipliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Üsküp Koordinatörlüğü ile TİKA’nın büyük destekleriyle “Makedonya Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nı” 24-25 Aralık 2016’da Üsküp’de başarıyla tamamladık. Genel Sekreterimiz Erdem Eren’in bir de konuşma yaptığı Çalıştay’da 36 maddelik de bir Eylem Planı ortaya konmuştur.

“Makedonya’da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” Projesini bizlere ulaştıran ve paydaşı olmamıza imkan veren Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurumu Genel Müdürü Sn. Muhittin Kahveci’ye (Муедин Кахвеџи’ye), Balkan FM’den çok değerli İlker Yusuf ve Furkan Purde’ye, projeye sahip çıkan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’e, proje üzerinde yoğun emek harcayan Kerim Sarıgül hocamıza, ev sahipliği ve emekleri için Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz ve ekibine, projeye destek olan ve bizlere imkan sağlayan çok değerli TİKA Başkanımız Serdar Çam’a, TİKA Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Yılmaz’a, TİKA Üsküp Koordinatörü Teoman Tiryaki’ye, ayrıca projenin görünmez kahramanları Yunus Emre Enstitüsü Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Ömer Bolat’a ve çok değerli hocamız Müfid Yüksel’e, projede önümüzü açan Beyaz Hareket Vakfımız Başkanı Aydın Inci’ye, Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu Başkanımız Recep Varol’a, Balkanlar ve Türk Dünyası Vakfı Başkanımız Ercan Kuşoğlu’na çok teşekkür ederiz.

Makedonya’da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” doğrultusuna ortaya konan 36 maddelik eylem planı şöyledir;

1.Makedonya’daki Türkçe eğitiminde karşılaşılan problemlerin çözümü ve Türkçe eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Türkçe eğitimini ilgilendiren başta Belediyeler olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde Türklerin istihdam edilmesi.
2.Makedonya Cumhuriyetinde Türkçe eğitim ve öğretimin sorunlarının çözüme kavuşturulmasında öğretmen, öğrenci, veli ve idarecilerle ilgili olarak işlerin tespiti ve takibinde aktif rol almak üzere Türk öğretmenlerin teşkilatlanması; bu amaca yönelik olarak bir Türk Öğretmenler Sendikası’nın kurulması, bu sendikanın kuruluşu ile ilgili ilk çalışmaları yapmak üzere üç kişilik bir girişim heyetinin oluşturulması.
3.Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinde düzenlenen hizmet içi seminerlerinin Türk öğretmenler için Türkçe düzenlenmesi. Hizmet içi kurslar için hazırlanacak materyallerin de Türkçe hazırlanarak dağıtılması.
4.Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde; Makedonya’da Türkçe eğitim yapan öğretmenlerin, bilgi ve görgülerinin arttırılması, alanları ile ilgili bilimsel yeni gelişmelerden haberdar olmaları amacıyla Türkiye’de hizmet içi kurslarına katılmalarının sağlanması.
5.Makedonya’da ders kitaplarının Türkçeye tercümesinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla, bir tercüme bürosunun kurulması ve bu tercüme bürosunda branş öğretmenlerinin yanında Türk dili açısından kitapları düzeltecek Türkçe uzmanlarının da bulundurulması.
6.Makedonya’da eğitim sürecinde okutulan ders kitapları ve diğer materyallerdeki milletlere yapılan hakaret içerikli ifadelerin kaldırılması.
7.Mevcut müfredatların gözden geçirilerek çağdaş şartlar çerçevesinde güncellenmesi.
8.Türkçe eğitiminin lektür (okuma) kitapları listesinin güncellenerek bu kitapların basılmasının sağlanması.
9.Makedonya’da Türkçe yayın yapan yayın evlerinin desteklenmesi ve eğitim süreciyle bağlantılı olarak koordineli çalışmalarının sağlanması. Makedonya’da yayınlanan Türkçe süreli yayınların eğitim sürecinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için desteklenmesi ve birbirleriyle anlaşmalarının sağlanması; hali hazırda çıkmakta olan çocuk dergilerinden birinin birinci kademe için, diğerinin ise ikinci kademeye yönelik olarak çıkmasının sağlanması, bu materyallerin okullarda bulundurulması.
10.Makedonya’nın muhtelif şehirlerinde Türkçe yayınların teşhir ve satışının yapıldığı, kültür ve eğlence özelliği de olan kitap kafelerin açılmasının teşvik edilmesi.
11.Makedonya’daki Türkçe eğitim veren okulların her birinin, Türkiye’deki bir okulla kardeş okul yapılmasının sağlanması ve bu bağlamda Makedonya’nın kendi içinde de Türkçe eğitim veren okulların kardeşleştirilmesi.
12.Makedonya’da eğitimin kalitesinin arttırılması için karma sınıf uygulamasından vazgeçilmesi.
13.Örgün eğitime ilk adım niteliğini taşıyan okul öncesi eğitimde kreşlerin sayısının arttırılması ve özel kreşlerin açılmasında Makedonya devletinin sunduğu teşviklerden faydalanılması.
14.Makedonca, Arnavutça ve Sırpça eğitim gören öğrencilerin, seçmeli ders olarak Türkçeyi de seçebilmelerinin sağlanması.
15.Türkçeyi yaygın olarak kullanamayan soydaşların bulundukları bölgelerde Türkçe eğitim veren sınıfların açılması.
16.Medreselerde eğitim gören öğrencilerin diğer orta öğretim öğrencilerinin sahip olduğu haklara sahip olabilmeleri için, denklik için gerekli olan derslerin bu okullara konulması ve medrese mezunlarına üniversitelere giriş yolunun açılması.
17.Eğitimi Geliştirme Ajansı, Eğitim Müfettişliği, Devlet Sınav Merkezi ve Orta Mesleki Eğitim Merkez’lerinde Türk kadrolarının istihdam edilmesi ve bunların Üsküp ve bölgeler bazında görev yapmalarının sağlanması.
18.Makedonya’da Yüksek Öğretimde, Türkçe öğretiminin kaliteli hale getirilmesi için, Türkoloji ve Şarkiyat bölümlerine Türkçe hazırlık sınıflarının konması ve hazırlık eğitiminin Türkiye’den görevlendirilecek Türkçe eğitimde uzman hocalar tarafından yürütülmesinin sağlanması.
19.Yüksek Öğretim amacıyla Türkiye’ye giden öğrencilerin geri dönmesinin sağlanabilmesi için YTB mevzuatlarının 2 yıl Türkiye’de, 2 yıl Makedonya’da okunacak şekilde burs sistemlerinin güncellenmesi.
20.Makedonya dışından YTB aracılığı ile Türkiye’de okumak için başvurup, Yüksek Öğretime yerleştirilemeyen öğrencilerin Makedonya’da Türkçe eğitim veren üniversitelere YTB Burslusu olarak yönlendirilmesinin sağlanması.
21.Makedonya’da Türkçe eğitimi yapan özel ve devlet üniversitelerinin işbirliğinin sağlanması.
22.Makedonya’da görev yapan yerli hocalara kendi üniversiteleri aracılığı ile bilimsel toplantılara katılabilmeleri için maddi destek verilmesinin sağlanması.
23.Makedonya’da Türkçe eğitimin her kademesinde kadro açılması için mevzuatta yer alan iç hukuk yollarının kullanılmasının sağlanması, bu yollar tüketildikten sonra sonuç alınmazsa yasal yollarla haklarının aranması.
24.Yüksek Öğretim kurumlarının öğrenci işlerinde Türk öğrencilerden sorumlu, Türkçe bilen bir memurun bulundurulması.
25.Yüksek Öğretimde, öğretim elemanı ve öğrenci değişim programlarının işler hale getirilmesi.
26.Türkçe eğitim veren Yüksek Öğretim kurumlarında bölüm bitirme tezleri, yüksek lisans tezleri ve doktora tezlerinin Türkçe yazılarak, Türkçe savunulmasının sağlanması.
27.Eğitim Fakültelerinin bütün branşlarına, Türkçe eğitim verecek kadroların ve Türkçe materyallerin sağlanması.
28.Türkoloji ve Şarkiyat Bölümlerinde, Yunus Emre Enstitüsü’ne ait Türk Odaları’nın oluşturulması.
29.Türkoloji ve Şarkiyat Türk Dili bölümlerinde okuyan öğrencilerin ve Pedagoji Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının stajlarının/öğretmenlik uygulamalarının Türkçe eğitim veren okullarda yapmalarının sağlanması
30.Türkoloji ve Şarkiyat Türk Dili bölümlerinde okuyan öğrenciler ve Pedagoji Fakültelerinde okuyan öğretmen adaylarının Pedagojik Formasyon eğitimi ile ilgili derslerine alan uzmanı Türk akademisyenlerin girmesinin sağlanmalı
31.Yunus Emre Enstitüsü aracılığı ile Makedonya Yüksek Öğretiminde görevlendirilen öğretim elemanlarının en az 3 yıl kesintisiz görevlendirilmesinin sağlanması.
32.Üniversitelerde Türkçe Sevdalıları öğrenci topluluklarının kurulmasının teşvik edilmesi ve bu topluluklarının Türkiye’deki öğrenci toplulukları ile irtibatlarının kurulması.
33.Makedonya’da Türkçe yaygın eğitimi kapsamında 24 saat Türkçe yayın yapacak ulusal bir radyonun desteklenmesi.
34.Makedonya’da Türkçe eğitiminin her aşamada yaşatılmasını sağlamak adına, Yüksek Öğretimde de Türkçe eğitim yapan üniversitelerin desteklenmesi, akredite edilerek denkliğinin verilmesi.
35.Makedonya bünyesinde hizmet verecek, Yahya Kemal Beyatlı Türkoloji Enstitüsü’nün işler hale getirilmesi ve bu enstitü bünyesinde bütün balkanlara hizmet verebilecek bir Türkoloji İhtisas Kütüphanesi’nin kurulması.
36.Yunus Emre Enstitüsü’nün ihtiyaç olması halinde Üsküp dışında da Türkçe kursları açması ve Makedonya genelindeki mevcut Türkçe kurslarının Yunus Emre Enstitüsünün gözetiminde yürütülmesinin sağlanması.

© 2018 www.beyazhareketvakfi.org